Wat later nodig is wordt nu geleerd

In het basisonderwijs worden leerlingen voorbereid op wat ze later nodig hebben. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst nodig?

Alle leerlingen moeten in de toekomst  een vaste basis meekrijgen van Nederlands, Engels en rekenvaardigheid, maar ook digitale geletterdheid en burgerschap. Dit zogenoemde kerncurriculum omvat daarnaast kennis die leerlingen nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen en eraan bij te dragen. Door de inhoud van vakken binnen die clusters in samenhang aan te bieden leren leerlingen vakoverstijgend denken en werken.

Binnen ons aanbod gaat veel aandacht uit naar wat uw kind nodig heeft in de maatschappij, zoals samenwerken, communiceren en presenteren, mediawijsheid, ict vaardigheden en kritisch en creatief kunnen denken. Openheid, vertrouwen, respect, betrokkenheid en dynamiek zijn de kernwaarden van waaruit we binnen onze school samenwerken. Op onze school zijn deze kernwaarden leidend bij het creëren van een veilig positief pedagogisch klimaat.

The leader in me’
De focus van het onderwijs ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt meer van ons en onze kinderen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn eigenschappen welke een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.
Wij willen dat elk kind in staat gaat zijn om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen. Met The leader in me werken wij volgens een concept waarbij team, kinderen en ouders allen betrokken worden om dit mogelijk te maken. De aanpak is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Deze eigenschappen zijn bedacht door Dr. Stephen Covey en beschreven in de bestseller De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

De 7 eigenschappen
De eerste drie eigenschappen heb-ben betrekking op jezelf:
1. Wees pro-actief. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt, jij bent de baas over je eigen leven.
2. Begin met het einddoel voor ogen. Je moet een doel en een plan hebben.
3. Belangrijke zaken eerst.Eerst werken dan spelen.

Gewoonte 4,5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken:
4. Denk win-win.Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voor dat je praat. Luister om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.
6. Creëer synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder
afzonderlijk.

Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen:
7. Houd de zaag scherp.Zorg voor evenwicht op alle gebieden.

Het Lighthouseteam

In ontwikkeling….

Het leerlinglighthouseteam

Inleiding
We vinden het belangrijk om met en niet alleen over de kinderen te praten. Een van onze ambities is de kinderen een duidelijke stem te geven. Een van de pijlers van het hebben van een stem is het leerlinglighthouseteam.

Het leerlinglighthouseteam.
We hebben het leerlinglighthouseteam omdat we willen dat:

  • De leerlingen vanuit de 7 gewoontes een voorbeeld kunnen zijn voor andere kinderen.
  • De leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, dat ze weten dat ze mee mogen denken.
  • De leerlingen inbreng hebben in het organiseren van verschillende schoolse activiteiten, zoals de Leader in me-dagen.
  • Kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen kunnen maken.
  • De betrokkenheid met school van leerlingen wordt bevorderd.
  • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school krijgen.
  • We samen met kinderen de kwaliteit van de schoolorganisatie kunnen bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Actief burgerschap wordt bevorderd.

Schoolvisie:
We willen een school zijn waar elk kind zich naar eigen kunnen maximaal kan ontwikkelen.We bieden ondersteuning waar het moet, en laten kinderen zelfstandig waar het kan. We bieden ruimte in tijd, voor aandacht en voor groei. Groei in kennis, leervormen en in sociaal-emotionele ontwikkeling.

Visie op leiderschap:
Dat ik met het einddoel voor ogen mijn eigen keuzes durf te maken,
Dat deze keuzes goed zijn voor mezelf en een ander,
Dat we samen werken, groeien en trots zijn!