Medezeggenschapsraad (MR)

U bent als ouder vertegenwoordigd door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. De Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs bepaalt dat ouders en leerkrachten zitting hebben in de MR. Deze raad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. In een aantal gevallen moet de directie toestemming aan de MR vragen.

Meepraten over de school

De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit leerkrachten en uit ouders. Deze ouders zijn gekozen door ouders. Alle leden zijn in principe drie jaar lid van de MR. Daarna kunnen zij zich nog voor maximaal één termijn verkiesbaar stellen. De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op vastgestelde punten. De MR van OBS De Dijk vindt het belangrijk dat er voor de leerkrachten een prettige en veilige werkomgeving is en voor de leerlingen een prettige en veilige leeromgeving. Dit komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Leerkrachten die lid zijn van de MR:

  • Anne Tonnon
  • Henk Duits
  • Natascha Weeteling, secretaris

Ouders die lid zijn van de MR:

  • Tom Duijm, voorzitter
  • Jantine Volmer
  • Cigdem Vural

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij de vergadering besluit tot een besloten gedeelte. Elke vergadering begint om 20.00 uur op locatie Oost. Wilt u weten welke onderwerpen er aan bod komen? U kunt de agenda opvragen via het mailadres: mr@obsdedijk.nl. Op de volgende data komt de MR in 2018-2019 bij elkaar: maandag 1 oktober 2018, maandag 12 november 2018, maandag 14 januari 2019, maandag 15 april 2019, maandag 3 juni 2019, maandag 8 juli 2019 (reserve).

GMR

Sinds januari 2006 is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR is vertegenwoordigd in de GMR. De GMR behartigt de belangen van ouders en leerkrachten bij het overkoepelende Zaan Primair-bestuur.

Contactformulier MR

6 + 5 =

Jaarverslag