Ondersteuning

Vanaf 2011 wordt van de scholen verwacht dat zij aan alle kinderen passend onderwijs kunnen bieden. Schoolbesturen en scholen werken daartoe samen in het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs betekent niet dat álle kinderen op de reguliere basisschool onderwijs moeten krijgen. Een deel van de kinderen kan met goede ondersteuning in de reguliere basisschool onderwijs volgen, maar andere kinderen kunnen beter onderwijs volgen in een meer gespecialiseerde school.

LeerlingVolgSysteem (LVS)

Binnen onze school maken we gebruik van landelijk genormeerde CITO toetsen voor de groepen 3 tot en met 8. De resultaten worden verwerkt in het administratiesysteem ESIS van waaruit de (leer)ontwikkeling van uw kind kan worden gevolgd. Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind maken we gebruik van het volgsysteem Looqin (1 t/m 4) en Scol (5 t/m 8).

Doorstroomtoets PO

De eindtoets in groep 8 heet vanaf schooljaar 2023-2024 de doorstroomtoets. Deze naam past een stuk beter bij het doel van de toets. De toets markeert namelijk niet het einde van de ontwikkeling van een leerling, maar vormt een onderdeel in de doorstroom van de basisschool naar de middelbare school. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een doorstroomtoets te maken.

De doorstroomtoets wordt in 2024 afgenomen op 6 februari 2024. 

 

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de voortdurende, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, realiseren, bewaken/meten, borgen en verbeteren van de kwaliteit. Hierbij wordt de PDCA cyclus als leidraad gehanteerd.
Op alle scholen binnen de Zaan Primair scholengroep wordt kwaliteitszorg gekoppeld aan schoolontwikkeling. Alle ontwikkelingstrajecten waar een school aan werkt, worden geplaatst in de cyclus van kwaliteitszorg: plannen, uitvoeren, evalueren, vastleggen (borgen) en waar nodig bijstellen. Inhoudelijk strekt kwaliteitszorg zich uit over alle beleidsterreinen. Op de scholen van Zaan Primair ligt de basis van kwaliteitszorg in de kwaliteit van het primaire proces. Omdat de kwaliteit van het primair proces het startpunt is, benadrukt Zaan Primair het belang van competente leerkrachten en leidinggevenden. Alle medewerkers van Zaan Primair ontwikkelen zich constant om in hun professie goed te blijven functioneren.

Schoolondersteuningsprofiel

‘In het kader van passend onderwijs doen wij ons best om voor iedere leerling het beste aanbod te realiseren dat bij hem of haar past. Hoe we dat doen staat in de volgende documenten beschreven: Klik HIER. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften.

Het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek organiseert en biedt hierbij ondersteuning voor alle basisschoolkinderen in Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Het samenwerkingsverband bestaat uit schoolbesturen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Samen zorgen wij ervoor dat onderwijs en ondersteuning goed geregeld is in onze regio.

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel

Met de wet Passend Onderwijs hebben besturen van regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Met andere woorden, zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.

Handelingsplannen voor uw kind
Wanneer uit toetsen blijkt dat ondanks handelingsplannen en/of andere maatregelen de vorderingen van een kind achterblijven, kan het zijn dat we het niet verantwoord vinden om een kind over te laten gaan naar de volgende groep. Dit is een beslissing die we zorgvuldig afwegen en waarbij we de ouders vanaf het begin betrekken.
Leerlingdossier
Van elke leerling maken we een digitaal dossier aan met daarin onder andere gegevens over toetsresultaten, verslagen van besprekingen, verslagen van gesprekken met de ouders, rapportcijfers, handelingsplannen en eventueel verslagen van instanties (bijvoorbeeld van logopedie). Wij voldoen hierbij aan regelgeving omtrent AVG. U heeft het recht om het dossier van uw eigen kind in te zien

Lees meer over: