Ouderraad

De Dijk heeft een actieve groep ouders, die samen met het team leuke activiteiten voor de kinderen organiseert.

In de ouderraad zijn ouders van beide vestigingen evenredig vertegenwoordigd.

De ouderraad van obs De Dijk bestaat uit tenminste zeven en maximaal twaalf leden, inclusief de voorzitter. Een van de leden beheert het secretariaat en het archief. Daarnaast heeft de ouderraad een penningmeester.

‘Vrienden van De Dijk’
In december 2022 heeft de ouderraad de stichting ‘Vrienden van De Dijk’ opgericht. De stichting bestaat uit een bestuur waarin ouders van onze leerlingen zitting nemen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Suzanne Kuijpers), een penningmeester ( Karin Creemers) en een secretaris (Helen ten Hoeve). Tevens is er een raad van toezicht aangesteld. Zij controleren het bestuursbeleid van de stichting. Jaarlijks vindt er door een onafhankelijke accountant een kascontrole plaats. De ouderraad heeft ook een eigen website. Hier kunt u alle informatie vinden over de ouderraad, de leden, de activiteiten die zij organiseren, enzovoort. Ga naar https://www.vriendenvandedijk.nl/ voor meer informatie.

Ouders die lid zijn van de OR:
OR Leden Oost: Helen, Mira, Daniëlle, Jaap, Marc, Stéphanie, Ischa
OR leden West: Karin, Stella, Suzanne, Liza en Marjan

De OR vergadert zeven keer jaar. De OR heeft adviesrecht. Dit betekent in de praktijk dat we over zaken die ouders en leerlingen aangaan gevraagd of ongevraagd advies kunnen geven aan de MR.

De taken van de OR zijn het behartigen van de belangen van ouders/verzorgers en hun kinderen die de school bezoeken, het beheren van het ouderfonds en het ondersteunen van het docententeam bij het organiseren van diverse activiteiten. Dit zijn schoolbrede activiteiten waarvoor we oudergeld gebruiken.

Ouderbijdrage

De school ontvangt voor ieder kind een bedrag van de overheid om daarmee leermiddelen te betalen. De Ouderraad betaalt uit het ouderfonds allerlei extra’s voor uw kind, zoals festiviteiten als Sinterklaas, Kerst en Pasen, verkeerslessen, het letterfeest, musical groep 8, kamp, schoolreizen, materialen voor projecten en excursies. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Van het geld dat wij ophalen kunnen we bovenstaande activiteiten bekostigen. Mocht er niet genoeg geld in kas zijn, dan zal de ouderraad een keuze moeten maken welke activiteiten er wel/geen doorgang kunnen vinden.

Betaling:
U kunt €57,00 of €135,00 (als uw kind op kamp gaat) overmaken op:
NL48RABO01677.49.439
t.n.v. van obs de Dijk

Vermeld bij de betaling s.v.p. de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit.

 

Ouderhulp

De Dijk maakt veel gebruik van ouders/verzorgers bij het organiseren van schoolbrede en klasgebonden activiteiten. We hebben commissies opgericht voor allerhande schoolbrede activiteiten, zoals sinterklaas-/kerst-/paasviering en sportdag. In zo’n commissie zit een OR-lid en de ouders die zich hebben aangemeld om mee te helpen. Het OR-lid stuurt de commissie aan en kan door zijn/haar ervaring de ouders helpen met organiseren. Op elke locatie is er een leerkracht het aanspreekpunt om mee te overleggen.

De OR geeft aan het begin van het schooljaar een zogeheten Ouderhulpfolder uit waarin al deze commissies overzichtelijk staan vermeld. Per commissie staat aangegeven wanneer de activiteit plaatsvindt en hoeveel tijd je ongeveer bezig bent met de organisatie. Op deze manier kan iedereen inschatten of het mogelijk is met de organisatie van een activiteit te helpen.

Natuurlijk is het zo dat niet iedereen tijd heeft om zich op deze wijze in te zetten op school. Vandaar dat we ook blij zijn met ouders die af en toe kunnen helpen. Hiervoor hebben we de incidentele-hulp lijst in het leven geroepen. Op deze lijst hebben ouders/verzorgers zich ingeschreven die af en toe een handje hulp kunnen geven.

Leerlingen krijgen zo een basisschooltijd met vele activiteiten. Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten als Sinterklaas, Kerst, St. Maarten, Pasen, Kinderboekenweek, Sport- en speldagen kunnen we de kinderen ook kennis laten maken met andere zaken. Te denken valt hierbij aan allerhande excursies, kunst, cultuur, natuur, gezonde voeding en projecten.

Door de betrokkenheid van ouders/verzorgers en de samenwerking met leerkrachten bij al deze schoolactiviteiten ontstaat een gevoel van saamhorigheid. Leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten zorgen met zijn allen voor een basisschool waar we met veel plezier naartoe gaan. Als ouderraad zijn we trots op het feit dat we hier aan bij kunnen dragen!

Contact met de OR

14 + 1 =