PLUSklas

Met de bovenschoolse PLUSklas proberen we de betere leerlingen in staat te stellen om het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren. In deze groepen komen leerlingen van verschillende Zaan Primair basisscholen bij elkaar om specifieke vaardigheden aan te leren en te vergroten. Doel van de Plusklas is contact met ontwikkelingsgelijken, een uitdagend programma en persoonlijke begeleiding.
De Plusklassen van Zaan Primair zitten op twee locaties in de Zaanstreek. In Zaandam op Kleine Et Buut en in Krommenie op De Komeet.

Doelen en vaardigheden

Het lesprogramma is gebaseerd op de Doelen Voor Ontwikkeling (DVO). Deze doelen geven aan waar het onderwijs aan (hoog) begaafden zich op moet richten. Ze zijn verdeeld in tien leergebieden: Motivatie, samen leren, leren over leren, zelfsturing, zelfinzicht, communiceren, analytisch denken, kritisch denken, creatief denken en  ICT vaardigheden. Binnen dit raamwerk bieden we een uitdagend lesprogramma aan.

Het lesprogramma van De PLUSklas is zo samengesteld dat het aansluit op de leereigenschappen en onderwijsbehoefte van de (hoog) begaafde leerlingen. We doen een beroep op vaardigheden zoals: abstract denken, flexibiliteit, effectiviteit, doorzettingsvermogen, nauwkeurigheid, etc. De doelen en vaardigheden zijn verdeeld in drie leergebieden: Leren leren, Leren denken en Leren leven. Binnen dit raamwerk bieden we een uitdagend lesprogramma aan. Ter verduidelijking: daarbij is er aandacht voor de ontwikkeling van de executieve functies ( Leren leren), voor het doen van onderzoekjes en denkvragen oplossen aan de hand van de Taxonomie van Bloom( Leren denken ) en voor de sociale emotionele vorming ( Leren leven ). Om te voorkomen dat de Plusklas een eilandje wordt krijgen de leerlingen elke week opdrachten mee naar de eigen klas. In de tijd die vrij komt door compacten van bijvoorbeeld rekenen en taal kunnen de leerlingen aan deze opdrachten werken. Op die manier hebben de leerlingen ook gedurende de rest van de week een uitdagend aanvullend lesaanbod. Instructie en evaluatie vinden plaats in de PLUSklas.

Signaleren

Het initiatief voor deelname aan de PLUSklas wordt genomen door de basisscholen. Voor de signalering en diagnostisering wordt gebruik gemaakt van onder andere de DHH Sreening, Cito gegevens en observaties. De school heeft kenmerken herkend die kunnen duiden op (hoog) begaafdheid. De leerlingen die opvallen worden uitgebreid bekeken en besproken aan de hand van een stappenplan. Daar worden leerkrachten, ouders en de leerling bij betrokken. Is iedereen het erover eens dat deze leerling mogelijk in aanmerking komt voor de PLUSklas, dan wordt er een onderzoek aangevraagd. Dat betekent dat de school het lesaanbod heeft aangepast of gaat aanpassen. Daarnaast zou het mogelijk zijn dat een aanbod in de PLUSklas daarbij een waardevolle aanvulling is. Vandaar dat de zorgcoördinator van de school en de leerkracht een aanvraag doen voor het afnemen van een intelligentieonderzoek.

Er zijn twee onderzoeksperiodes en twee instroommomenten. Na de zomervakantie kunnen leerlingen van groep 5 aangemeld worden. Als zij positief uit het onderzoek komen dan stromen zij in na de kerstvakantie. Na de kerstvakantie kunnen leerlingen van groep 6 aangemeld worden, zij stromen na de zomer in. De uitslag van het onderzoek is richtinggevend voor het besluit wel of niet deel te mogen nemen aan de plusklas.

Passend onderwijs

Met de uitgangspunten van het Passend Onderwijs in het hoofd, is, vanuit het Diensten Centrum, een pilot gestart. Het doel is binnen de reguliere scholen van Zaan Primair de kennis rondom begaafdheid te vergroten. Als die kennis aanwezig is zijn leerkrachten beter toegerust om te signaleren. Begaafde meisjes zullen dan eerder herkend worden, onderpresteren wordt mogelijk voorkomen. Kortom talenten komen meer tot hun recht. Naast kennis hebben leerkrachten informatie nodig omtrent het juiste aanbod en hoe ze dat aan kunnen bieden waardoor de doelgroep in de leerstand komt. Het streven is om meer leerlingen binnen de eigen school een uitdagend aanbod aan te bieden.