Schoolgids

De schoolgids geeft aan ouders en leerlingen informatie over het functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten.

De schoolgids is een jaarlijkse uitwerking van het schoolplan voor ouders en leerlingen. De gids bevat in ieder geval informatie over de doelen van de school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze waarop onderwijstijd wordt benut, de vrijwillige bijdrage van ouders en de rechten en plichten van ouders, leerlingen en het bevoegd gezag. De school kan daar in overleg met de medezeggenschapsraad onderwerpen aan toevoegen.

De schoolgids stelt u in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken.

We werken aan een toekomstperspectief waaraan wij: leerkrachten, kinderen en ouders dagelijks werken. Dit vindt u terug in onze schoolgids.

Lees meer over: