Visie

OBS De Dijk is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en de medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken we ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling.

Een positief pedagogisch klimaat

Om een goede basis voor het onderwijs te kunnen realiseren streeft obs De Dijk naar een goed en positief pedagogisch klimaat binnen de school. Als ‘een dijk van een school’ vinden wij het belangrijk dat kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten zich er thuis voelen en op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. De school stimuleert de kinderen om “het leren” als iets prettigs te ervaren zodat ze zich in een veilige werkomgeving optimaal kunnen en zullen ontwikkelen. Daar besteden we veel aandacht aan. Wij bieden onderwijs aan van hoge kwaliteit. Ons onderwijs bevordert de cognitieve, creatieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind en is resultaatgericht. We formuleren heldere tussen- en einddoelen die meetbaar zijn, getoetst en geëvalueerd worden en die waar nodig worden bijgesteld.

Openheid, vertrouwen, respect, betrokkenheid en dynamiek zijn de kernwaarden van waaruit we binnen de school samenwerken. Op onze school zijn deze kernwaarden leidend bij het creëren van een veilig positief pedagogisch klimaat.

Samen bouwen een eigenaarschap en groep op De Dijk, ‘een Dijk van een school!’

De Dijk biedt kinderen van 4 tot 12 jaar een stevige en veilige basis. Naast de normale leervakken besteden we veel aandacht aan persoonsvorming: we leren uw kind zich te ontwikkelen tot een sterk en zelfstandig persoon.

Wij kiezen voor een totale ontwikkeling van kinderen

Aandacht voor alleen taal en rekenen is niet genoeg voor het geven van goed onderwijs. Daarom is door de overheid het vak ‘Burgerschap’ ingevoerd. Voor een complete ontwikkeling van kinderen is echter meer nodig, vinden wij. De Dijk kiest voor een totale ontwikkeling van uw kind, waardoor hij/zij meer kansen krijgt in de maatschappij van straks. De Dijk biedt deze totale ontwikkeling door ‘Persoonsvorming’ aan het onderwijs toe te voegen. Kinderen leren zelfstandig te denken en te doen, kritisch te zijn en hun gezonde verstand te gebruiken.

Visie op Eigenaarschap

Wij willen een school zijn waar elk kind zich naar eigen kunnen maximaal kan ontwikkelen. We bieden ondersteuning waar het nodig is, en laten kinderen zelfstandig zijn waar het kan. We bieden ruimte in tijd, voor aandacht en voor groei. Groei in kennis en in sociaal-emotionele ontwikkeling. De focus van ons onderwijs ligt niet langer alleen op kennisoverdracht. De maatschappij vraagt meer van ons en onze kinderen. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn eigenschappen die een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat elk kind in staat is om de leiding over het eigen handelen en leren te nemen.

Op De Dijk werken wij met een aanpak waarbij het eigenaarschap van de kinderen vergroot wordt. Kenmerkend voor eigenaarschap is de mate waarin leerlingen expliciet betrokken worden bij hun onderwijs. Samen met de leerkracht werken ze aan hun leerproces door met elkaar een missie op te stellen en door (gezamenlijke) afspraken te maken en doelen te formuleren (gemeenschappelijke en individuele). Op deze manier wordt het leren op De Dijk vormgegeven. Dit doen wij aan de hand van bouwstenen die in de klas en in de school worden toegepast.

Bouwstenen van ons onderwijs
  1. Groepsafspraken (plus- en mingedrag).
  2. Groepsmissie
  3. Oudergesprekken met en door kinderen.
  4. Portfolio (MijnRapportfolio)
  5. Werken aan executieve functies
  6. Onderzoekend leren
  7. Leerlingenraad

We stimuleren kinderen om actief deel te nemen aan hun leerproces en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Dit doen we door hen keuzes te geven, hen te betrekken bij het stellen van doelen en hen te leren reflecteren op hun eigen prestaties.

Onze missie en visie in de notendop

OBS De Dijk is een veilige en betrokken school voor alle leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zijn er voor ouders die het beste willen bereiken voor hun kind. Wij dagen de kinderen en medewerkers uit om hoge ambities waar te maken. Samen maken wij ons sterk voor goede leerprestaties, taal- en talentontwikkeling. Wij staan voor onderwijs dat het beste uit uw kind haalt. Respect, veiligheid, zelfstandigheid en behulpzaamheid zijn onze kernwaarden.

Onze ambitie
Ambities

Op dit moment is de visie op eigenaarschap nog in ontwikkeling. Dat betekent dat de bouwstenen nog verder uitgebreid worden. Ons doel is dat we deze visie straks terugzien in de klassen. We willen dat alle leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat dit zichtbaar is in de manier waarop ze werken en leren. Door te blijven werken aan onze visie, streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin kinderen zelfstandig denken en handelen, en waar ze de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor de toekomst.

Een school voor alle kinderen

De Dijk is een openbare school, een school voor alle kinderen.
We staan voor goed onderwijs in een veilige leeromgeving waarbij veel aandacht is voor normen, waarden en respect.
Wij motiveren uw kind het beste uit zichzelf te halen.
Er is aandacht voor individuele verschillen. De leerstof wordt zoveel mogelijk aangepast op ieder kind. Niet alleen bij kinderen die moeite hebben met de leerstof, maar ook bij kinderen die juist méér kunnen.

 

Een succesvolle start in de maatschappij

Voor een succesvolle start in de maatschappij is het belangrijk dat kinderen bij ons op school leren zelfstandig te werken, eigen keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen werk.

Om uit te kunnen groeien tot een goed, plezierig en bovenal gelukkig kind is samenwerking en goed contact tussen school en ouders noodzakelijk. Ouders spelen dan ook een belangrijke rol op ‘de Dijk’. Wij zien ouders als partner, want samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

 

De Dijk is een actieve school!

Leren is méér dan rekenen en taal. Creatieve ontwikkeling, culturele vorming, beweging en thematisch werken hebben een belangrijke plek in ons onderwijs.

De Dijk is een actieve school. Zo zijn er excursies in het kader van wereldoriëntatie en erfgoededucatie, bezoeken aan culturele instellingen, sport- en spelactiviteiten, projecten, optredens, enzovoort.