Sociaal-emotioneel

“Zo doen wij het hier”

Wij hebben met ons team een benadering ontwikkeld om, door preventief handelen, pesten en onveiligheid in de groep tegen te gaan. Daarbij streven we naar een omgeving waarin elke leerling, leerkracht en medewerker zich veilig en gerespecteerd voelt. Ons uitgangspunt is “ op school ben je om te leren en gaan wij goed met elkaar om”.

Ons kompas hierbij is “De Veiligheidsladder van Positief Gedrag,” een krachtig symbool dat ons leidt bij het bevorderen van een veilige en positieve sfeer. Aan de basis van deze ladder bevinden zich onze gouden regels, onze kernwaarden. Hier begint onze preventieve aanpak. We onderwijzen onze leerlingen de waarden van respect, behulpzaamheid, zelfstandigheid, vriendelijkheid en verantwoordelijkheid, zodat zij begrijpen dat deze waarden niet alleen op school gelden, maar voor het leven zelf.

Veiligheid en Positieve Omgeving

Bij ons staat de veiligheid en het sociaal-emotioneel welzijn van onze leerlingen voorop. Ons gedragsprotocol is een integraal onderdeel van ons curriculum en omvat voorlichting, rollenspellen en groepsdiscussies. Elk jaar organiseren we de “Week tegen Pesten” om bewustwording te vergroten en respectvol gedrag te stimuleren.

Gedragsprotocol

Onze school hanteert een helder en positief gedragsprotocol. Het stimuleren en belonen van positief gedrag staat centraal. Bij de start van elk schooljaar bespreken we het gedragsprotocol met ouders en leerlingen, zodat iedereen op de hoogte is van de verwachtingen en afspraken. Samen zorgen we voor een veilige en respectvolle leeromgeving.

Preventieve Aanpak

Preventie is een hoeksteen van onze benadering. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken op gedrag dat niet overeenkomt met onze normen en waarden. Onze preventieve aanpak omvat:

  • Voorlichting en educatie: Regelmatige voorlichting over respectvol gedrag en het herkennen van pestgedrag.
  • Groepsvorming: De eerste weken van het schooljaar besteden we veel aandacht aan het bevorderen van een positieve groepsdynamiek, bekend als de “Gouden Weken.”
  • Regels en afspraken: Samen met de leerlingen stellen we klassenregels en een missiestatuut op, wat zorgt voor draagvlak en naleving.
  • Oefenen van positief gedrag: Wij oefenen positief gedrag in de groepen en maken daarbij gebruik van de methode Kwink.

Samen Werken aan een Veilige School

We streven naar een voorspelbare, veilige en uitdagende leeromgeving. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken op gedrag dat niet overeenkomt met onze normen en waarden. Samen bouwen we aan een school waarin iedereen zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Kwink Methode voor sociaal-emotioneel leren

Vanaf het schooljaar 2024-2025 starten we met de nieuwe Sociaal-Emotioneel Leermethode Kwink. Kwink helpt ons de sociaal-emotionele vaardigheden van onze leerlingen te versterken, wat essentieel is voor hun succes en welzijn.

Groepsdynamiek en positief pedagogisch klimaat

Aan het begin van elk schooljaar besteden we veel aandacht aan groepsvorming. De eerste weken (tot aan de Herfstvakantie), de “Gouden Weken,” staan in het teken van het bevorderen van een positieve groepsdynamiek. Leerlingen leren elkaar en de leerkracht kennen, maken afspraken en stellen samen een missiestatuut op. Dit legt de basis voor een prettige sfeer in de klas gedurende het schooljaar.

Reflectie en ondersteuning

Bij ongewenst gedrag moedigen we leerlingen aan om te reflecteren en hun acties te begrijpen. We geloven in tweede kansen en bieden ondersteuning waar nodig. Bij herhaald ongewenst gedrag volgen passende consequenties, met als doel herstel en groei.