Aanmelden en inschrijven

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool, vanaf hun vijfde zijn ze hiertoe wettelijk verplicht. Als uw kind twee jaar is (mag ook eerder), kunt u hem/haar alvast aanmelden. Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met onze school.

Rondleidingen en kennismaken

Uw kind mag straks naar de basisschool. Maar welke wordt dat? Dat is een heel belangrijke keuze. Graag helpen wij u daarbij, door u uit te nodigen voor een rondleiding. Tijdens deze rondleiding kunt u kennismaken met de school en het gebouw en wordt u meer verteld over onze werkwijze en visie. Uiteraard kunt u uw vragen dan ook stellen.

Wilt u een rondleiding bijwonen? Voor een afspraak kunt u ons mailen, met voor-en achternaam leerling, geboortedatum en adres.

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Om uw kind aan te melden voor OBS De Dijk kunt u contact opnemen met de administratie. U kunt ons dan mailen.
De administratie helpt u dan verder met een aanmeld- of inschrijfformulier.
Wilt u in de mail de voor- en achternaam van uw kind, de geboortedatum en het adres vermelden?

 

Inschrijfprocedure

Wilt u uw kind aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 dan dient u uw kind uiterlijk 15 maart 2024 aangemeld te hebben bij de school. U krijgt dan van de administratie een formulier. U kunt het ingevulde formulier uiterlijk 15 maart bij de administratie inleveren. Voor 1 april hoort u of uw kind geplaatst kan worden in het nieuwe schooljaar.

Criteria voor plaatsing zijn:
– Er zijn al broertjes/zusjes van uw kind op school
– Uw kind woont in de buurt van de school (het voedingsgebied van de school)
Wanneer uw kind niet in het voedingsgebied van de school woont, kan uw kind alleen geplaatst worden als en nog plaatsen beschikbaar zijn. We kijken dan naar de afstand tot de school.

OBS De Dijk kent twee locaties. Rekening houdend met en/of op basis van de criteria vanuit het toelatingsreglement, zal plaatsing zoveel als mogelijk plaatsvinden op de locatie van de opgegeven voorkeur.

Lees hier het toelatingsreglement

Beperkt aantal plaatsen
OBS De Dijk is een groeischool. Dat betekent dat we bijna ons maximale capaciteitsplafond hebben bereikt en slechts een beperkt aantal leerlingen kunnen aannemen/plaatsen.

Momenteel hebben we een leerlingenstop voor de volgende groepen:

  • Locatie west: groep 6a
  • Locatie oost: groep 6b, 3/4c, 3b, 4d

Wanneer er geen plek is, kunt u uw kind op de wachtlijst plaatsen. Als er een plekje vrijkomt, nemen wij contact met u op.

Wendagen

Als uw kind vier jaar wordt
Uw kind mag naar school vanaf de dag dat het vier jaar is. Voor die tijd mag het vijf dagdelen komen „wennen‟. Meestal is dat (in overleg met de leerkracht) een ochtend in de week. De school bepaalt in welke klas uw kind wordt geplaatst. Dit geldt ook voor de volgende leerjaren. Leerlingen die na 1 juni 4 jaar worden stromen in na de zomervakantie.

Als uw kind een peuterspeelzaal heeft bezocht, krijgt u van de peuterleidster een uitvoerige rapportage mee. Wij verzoeken u die rapportage, zodra uw kleuter komt wennen, te overhandigen aan de leerkracht.

Tussentijds overstappen

Wij krijgen regelmatig het verzoek van ouders die lopende de schoolloopbaan van hun kinderen willen overstappen naar onze school. De basisscholen binnen Zaanstad hebben afgesproken om in de loop van een schooljaar geen leerlingen van school te laten wisselen. Het doel van deze afspraak is om de continuïteit van het leerproces en het klimaat in de groep te garanderen. Uitzonderingen hierop vormt een verhuizing, een medische indicatie, of een situatie waarbij de ontwikkeling van een leerling in sterke mate bedreigd wordt.

Kennismaken en rondleiden
Wanneer u interesse heeft in onze school, maken wij graag persoonlijk kennis met u. Voor een afspraak kunt u ons mailen, met voor-en achternaam leerling, geboortedatum, huidige groep en (toekomstige) adres. De administratie neemt vervolgens contact met u op om een persoonlijk informatiegesprek in te plannen met de directie van de school. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u meer te horen over onze (onderwijs)visie en onze manier van werken. Tevens wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden betreffende de plaatsing van hun kind. Er moet plaats zijn binnen het leerlingenaantal van de groep en de zorgbehoefte van de leerling moet passen binnen het zorgprofiel van de school.

Als de ouders na een informatief gesprek besluiten hun kind bij OBS De Dijk aan te melden, volgt de hieronder beschreven procedure:

  • Wij nemen contact op met de vorige basisschool om informatie in te winnen over het kind.
  • Er vindt overleg plaats binnen het team. Op grond van de verkregen informatie wordt een definitief besluit genomen.
  • De ouders vullen een aanmeldformulier in als plaatsing mogelijk is. Er wordt een afspraak gemaakt over de eerste schooldag op De Dijk. Het is voor kinderen vaak prettig om vóór de eerste schooldag al eens een keer te komen kijken en meedraaien op school.

NB In principe neemt de school geen kinderen aan in groep 8. Dit schooljaar staat in het teken van de verwijzing naar het voortgezet onderwijs en het afscheid nemen van de basisschool.  Voor een goede verwijzing vinden wij het noodzakelijk om de leerling meerdere jaren onder onze vleugels te hebben gehad. Ook vinden wij dat het proces van een nieuwe plek vinden in een klas en tegelijkertijd afscheid nemen van de school, niet goed bij elkaar past. Daar waar het welbevinden van een kind in het gedrang is, wordt hier na goed overleg, soms een uitzondering op gemaakt.